CONVOCATOR

 

 

S.C. CONSIC S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 2, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/209/1991, având cod fiscal RO552226, prin S.C. Hooponopono Srl., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, Str. Florilor nr. 14, jud. Covasna , in calitate de administrator special si prin societatea profesională ECG TAMAS LASZLO I.P.U.R.L., cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, str. Constructorilor, nr. 15/10, Jud. Harghita, înregistrată la Registrul Societăţilor Profesionale de Insolvenţă sub nr. RFOII 0166 din 31.12.2006, reprezentată legal de Tamás László, in calitate de administrator judiciar al societăţii comerciale CONSIC  S.A convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) pentru data de 23.02.2015, la ora 12 şi respectiv la ora 13, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A. Bucureşti la sfârşitul zilei de 10.02.2015, stabilită ca dată de referinţă, cu următoarele ordine de zi:

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor:

1.   Aprobarea efectuării demersurilor, în conformitate cu prevederile Legii 151/2014,

în vederea alegerii uneia din variante:

a)      admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a acţiunilor societăţii sau

b)     admiterea la tranzacţionare în cadrul unui sistem alternativ  de

tranzacţionare - ATS  a acţiunilor societăţii.

2.   Prezentarea Raportului Consiliului de Administraţie în conformitate cu cerinţele  art.2 al.(1) şi (2) din Legea 151/2014.

3.   Aprobarea procedurii de retragere din societate acţionarilor în cazul în care nu se aprobă nici o variantă de la primul punct al prezentei ordine de zi cu consecinţa transformării în societate de tip închis.

4.   Aprobarea datei de 17.03.2015, ca data de înregistrare a acţionarilor şi a datei de 16.03.2015 ca ex-date.

5.   Mandatarea reprezentantului societăţii care să semneze hotărârea AGEA şi a unei persoane care să întreprindă toate demersurile de înregistrare  şi publicitate a hotărârii adoptate.

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:

1.      Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierdere şi a notelor explicative pe anul 2014

2.      Aprobarea repartizarii profitului pe anul 2014

3.      Aprobarea raportului administratorilor pe anul 2014

4.      Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2014

5.      Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015

 

Începând cu data convocării, în zilele de lucru, între orele 10-14, documentele referitoare la ordinea de zi se pot obţine la sediul societăţii CONSIC S.A. din Sf. Gheorghe, str.Vasile Goldiş nr. 2. În acelaşi interval de timp se pot obţine informaţii şi telefonic la numărul 0267-351769.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări societăţii privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, întrebări care vor fi transmise în scris societăţii în termen util pentru a putea fi răspunse în cadrul adunării.

Identificarea acţionarilor se va face pe baza registrului acţionarilor, furnizat de Depozitarul Central, prin prezentarea de către aceştia a unui act de identitate din care să rezulte corespunderea datelor de identificare din listă cu cel menţionat în actul de identitate prezentat. În cazul în care vreuna din datele de identificare ale acţionarului nu corespunde cu cel menţionat în actul de identitate prezentat, acesta îşi poate dovedi identitatea şi cu alte documente oficiale, emise de instituţii publice, în caz contrar nu va fi admis în şedinţa adunării generale a acţionarilor.

Fiecare acţionar are dreptul de a desemna, prin formularul de procură specială, un reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul adunării generale. Acţionarul are obligaţia să dea în cadrul formularului de procură specială instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru punctul înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

Acţionarii mai au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă, utilizând formularul corespunzător, înainte de adunarea generală sub condiţia ca votul scris să fie transmis societăţii cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de deschiderea adunării generale. Votul scris va conţine cel puţin elementele de identificare ale acţionarului, modalitatea de vot - "pentru", "împotrivă" sau "abţinere" – aferentă punctului de pe ordinea de zi, precum şi semnătura acţionarului. În vederea identificării sale, acţionarul va anexa votului scris şi o copie de pe actul său de identitate.

Formularele de procură specială şi formularele de vot prin corespondenţă se pot obţine personal, sau prin corespondenţă în termen util pentru a putea fi retransmise solicitantului de către societate, de la secretariatul societăţii CONSIC S.A., începând cu data de 16.02.2015 şi se vor depune, în original, în zilele de lucru, între orele 10-14, până la 20.02.2015 inclusiv la secretariatul tehnic al adunării.

Nu se acceptă notificarea desemnării reprezentantului prin mijloace electronice.

Acţionarii persoane fizice, vor fi legitimaţi pe baza actelor de identitate, iar cei reprezentaţi prin procurile speciale şi actele de identitate ale acestora.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal la prima convocare,  Adunarea Generală se convoacă a doua oară în data de 24.02.2015, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

 

           

 

            administrator judiciar                                     administrator special

            S.P. ECG TAMAS LASZLO I.P.U.R.L            S.C. HOOPONOPONO S.R.L.

prin Tamás László                                           prin TULIT Zsombor